Các thiết bị nhiệt luyện và xử lý bề mặt

Chamber muffle furnaces СНО up to 1360 ºC

Các thiết bị nhiệt luyện và xử lý bề mặt

Furnaces with bogie hearth СДО up to 600 °C